Call now » (+359) 88 293 34 28

Лазер Портал
Лазер Портал

ПОРТАЛ ЛАЗЕРИ Е ДИГИТАЛЕН МОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ЛАЗЕРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ , РУСИЯ И ДРУГИ СТРАНИ !

 Untitled 8  
 

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за измерване на основните технически и физични характеристики на лазерното лъчение в максимално широк спектрален и времеви диапазон.

Апаратурата позволява прецизно измерване на мощността и енергията на лазерното излъчване, генерирано от практически всякакви лазерни източници от обхвата на международните стандарти по лазерна безопасност.

 

ophir6ophir1ophir5

Измерителната апаратура е комплектована с детектори на лъчева мощност и енергия със следните характеристики:

Спектрален диапазон - от 190 нм до 20 мкм. Измервана мощност от 10-9 Вт. до 3 Вт. Измервана енергия от 10-9 Дж. до 2 Дж. Точност от +/- 3 до 7%

Разполагаме и с прибори за измерване на средна и висока лъчева мощност в:
Спектрален диапазон - от 0,2 до 20 мкм. Измерителен диапазон - от 200 Вт. до 10 кВт.


а също и с
Апаратура за спектрални измервания:

Спектрометър модел HR4000CG за UV-NIR, производител Ocean Optics

Апаратура за дозиметричен контрол:

Лазерен дозиметър "Ладин", производител Туламашзавод АК

Дейност на Лабораторията


  • Подпомагане на конструктори на нови лазерни продукти, а също производители и ползватели на такива при оценяването на съответствието на продуктите към изискванията за лазерна безопасност;
  • Подпомагане на производители и потребители при изграждане и поддържане на система за контрол на спазването на това съответствие;
  • Изпълнение на поръчки за измерване на физични параметри на лазерното лъчение, издаване на протоколи от измерванията;
  • Изпълнение на поръчки за тестване на лазерни устройства съобразно изискванията на стандарта за лазерна безопасност БДС/EN/IEC 60825 - "Безопасност на лазерни съоръжения", определяне на стандартизирани в тези норми характеристики, издаване на тест протоколи;
  • Тестване на новосъздадени и произвеждани лазерни устройства за съответствие с условията за СЕ маркиране;
  • Външни инспекции на лазерни устройства;
  • Изготвяне на технически препоръки за привеждане на използвано старо оборудване към изискванията на действащите стандарти;
  • Изпълнение на поръчки за изработване и внедряване на потребителски системи за контрол на лазерната безопасност;
  • Изпълнение на заявки за обучение по лазерна безопасност на оператори, конструктори и технолози на лазерни машини;

Тестване на лазерни съоръжения за безопасност

Създадено от : IT Academy